Projecten waarin geparticipeerd werd waren bijvoorbeeld:
• Het P3 project, om het pedagogiek onderwijs op de Pedagogische Academies te vernieuwen.
• Onderzoek onder de traditionele vernieuwingsscholen in het onderwijs, met name bij het Jenaplan.
• Onderzoek naar ervaring en beleving van kinderen- en jongeren in de jeugdsport. Welke verhalen vertellen ze? Hoe uniek zijn die en hoe passen die in een tijdsbeeld?
• Onderzoek naar waarden en normen in de sport (WNS), met name met betrekking tot de betekenis van fair play in de jeugdsport.
• Onderzoek onder meisjes en vrouwen in het voetbal hoe zij hun sport beleven.
• Onderzoek naar diversiteit in de jeugdsport, naar een zeker evenwicht tussen competitieve wedstrijdsport en de minder competitieve sportieve recreatie.
• Onderzoek naar de doelen van de jeugdopleiding in het betaalde voetbal.
• Onderzoek naar jeugdparticipatie in de sport; participatie als meedoen, inspraak hebben en mee mogen doen.
De meeste van deze projecten vonden plaats in een goed samenwerkingsverband met de organisaties in het veld. Maar niet alles verliep harmonieus. Soms ontstonden er ook conflicten bijvoorbeeld over het gebruik van onderzoeksinstrumenten òf pasten de onderzoeksresultaten niet in het beleid en het imago van de organisatie òf werd onvoldoende recht gedaan aan verschillende opvattingen binnen een organisatie.
Hierna is een selectie van publicaties opgenomen, waarin verslag gedaan wordt van deze onderzoeks- en innovatieprojecten. Daarin zijn verschillende accenten zichtbaar zoals
• Leefwereldonderzoek onder kinderen en jongeren in de sport, om hun stem helder te krijgen.
• Het functioneren van pedagogische waarden in het sportbeleid en het verhelderen van die waarden.
• Onderzoek naar de diversiteit in de jeugdsport en de sportieve recreatie
• De rol van de sportpedagogiek als praktische wetenschap
Sommige publicaties zijn als directe praktijkberichten te beschouwen. Andere beschrijven meer het onderzoek en de bevindingen daarvan. In conclusies worden dan aanbevelingen gedaan voor de praktijk, bijvoorbeeld voor de begeleiding van trainers of voor het lokaal sportbeleid in de gemeente.